Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

No. 588

WET van 21 December 1951 tot verlenging van de -werkingsduur van de voorlopige regeling in zake het Nationale Plan en streekplannen fStb. K 415).

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de werkingsduur van de wet, houdende een voorlopige regeling in zake het Nationale Plan en streekplannen, te verlengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Enig artikel

In artikel 36, tweede lid, van de wet van 28 September 1950, Stb. K415, houdende een voorlopige regeling in zake het Nationale Plan en streekplannen, wordt voor „1 Januari 1952” gelezen: 1 Januari 1954.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 21 December 1951.

JULIANA.

De Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, IN ’T VELD.

Uitgegeven de acht en twintigste December 1951.

De Minister van Justitie, H. MULDERIJE.

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Bijl. Hand. II 50/51, 2261; Bijl. Hand. II 51/52, 2261; Hand. II 51/52, bladz. 197; Bijl. Hand. 1 51/52, 2261; Hand. I 51/52, bladz..........

Sluiten