Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(4) Hij, die, teneinde in het genot van de bijslag te worden gesteld, onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt, kan van het verdere genot van de bijslag worden uitgesloten met verplichting tot terugbetaling van het onrechtmatig genotene.

Artikel 7

De bijslag wordt toegekend gerekend van 1 Januari 1950.

Artikel 8

De Minister voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen wijst het orgaan aan, hetwelk de bijslag uitbetaalt.

Artikel 9

De kosten van de bijslag komen ten laste van Hoofdstuk XIII B der Rijksbegroting.

Artikel 10

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die harer afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 21 December 1951.

JULIANA.

De Minister voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, L. PETERS.

De Staatssecretaris voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, GÖTZEN.

De Minister van Financiën a.i., W. DREES.

Uitgegeven de achttiende Januari 1952.

De Minister van Justitie, H. MULDERIJE.

Sluiten