Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel II

Artikel 8 van de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië wordt gewijzigd als volgt:

A. de aanhef van het eerste lid wordt gelezen als volgt:

„1. Wij stellen een of meer commissies in, tot taak hebbende, nevens de beslissingen, welke in de artikelen 1, 2 en 8a aan deze commissies worden opgedragen:”.

B. in het eerste lid, onder b vervallen de woorden: „voor de toepassing van het bepaalde in artikel 7 lid 1”.

Artikel III

Na artikel 8 van de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië wordt ingevoegd een nieuw artikel 8a, luidende als volgt:

„1. Onverminderd het bepaalde in het tweede lid is deze wet, met uitzondering van artikel 2, lid 1, sub c, lid 2, leden 4 tot en met 8, alsmede van artikel 7, van overeenkomstige toepassing op Indonesische staatsburgers, gewezen Nederlanders, die, waren zij Nederlanders gebleven, zouden hebben behoord tot een der in artikel 1 omschreven groepen, met dien verstande, dat de garanties zich te hunnen aanzien niet uitstrekken tot het recht op vrije overtocht naar Nederland, tenzij een commissie als bedoeld in artikel 8 termen aanwezig acht in bijzondere gevallen hiervan af te wijken.

2. Deze wet is van overeenkomstige toepassing op Indonesische staatsburgers, gewezen Nederlanders, die, waren zij Nederlanders gebleven, zouden hebben behoord tot de in artikel 1, sub I omschreven groep van overheidsdienaren, mits zij vóór 12 October 1951 reeds in het genot van garanties, als bedoeld in artikel 2, lid 1, sub c, j°. lid 3, lid 2, lid 4 of lid 6 zijn gesteld dan wel vóór die datum een verzoek tot het verkrijgen daarvan hebben ingediend bij de terzake bevoegde instantie, met dien verstande, dat, voorzover zij binnen het grondgebied van de Republiek Indonesië vertoeven, de garanties zich te hunnen aanzien niet uitstrekken tot het recht op vrije overtocht naar Nederland, tenzij een commissie als bedoeld in artikel 8 termen aanwezig acht in bijzondere gevallen hiervan af te wijken.”

Artikel IV

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die harer afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en

Sluiten