Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13. Artikel 22 wordt gelezen als volgt:

„De indeling en het beheer van en het regiem in de gevangenissen en huizen van bewaring, de arbeid, de bestemming van de opbrengst van de verplichte arbeid, de geestelijke, culturele en sociale verzorging en de tucht, worden, naar beginselen bij de wet te stellen, geregeld bij algemene maatregel van bestuur.”

14. In artikel 23, vierde lid, vervalt de laatste zin.

15. In artikel 37 b, tweede lid, vervallen de woorden: „naar regelen bij de wet te stellen”.

16. Artikel 37 c wordt gelezen als volgt:

„De verpleging van personen, ingevolge de artikelen 37 en 37 a ter beschikking van de regering gesteld, geschiedt:

a. bij voorkeur door in het Rijk gevestigde rechtspersonen of natuurlijke personen, die voldoen aan de eisen, te omschrijven bij algemene maatregel van bestuur, en zich onderwerpen aan van regeringswege te stellen voorwaarden, en desverlangd tegen gehele of gedeeltelijke vergoeding van kosten van regeringswege met de verpleging zijn belast;

b. in rijksasyls.

De kosten voortvloeiende uit en samenhangende met de verpleging komen ten laste van de Staat. Alle beschikkingen en alle stukken, op grond van dit artikel of van de daaruit voortvloeiende uitvoeringsbepalingen genomen of opgemaakt, zijn vrij van zegel en van de formaliteit van registratie en worden vrij van alle kosten uitgereikt.

17. Na artikel 37 d worden de volgende artikelen ingevoegd:

„Artikel 37e

Ten aanzien van personen, die, overeenkomstig de bepaling van artikel 37 ter beschikking van de Regering gesteld, in een rijksasyl of elders worden verpleegd, kan te allen tijde door het hoofd van het Departement van Justitie worden beschikt, dat de voorziening van Regeringswege in de verpleging voorwaardelijk of onvoorwaardelijk is geëindigd, wanneer persoonlijke of zakelijke omstandigheden hen betreffende daartoe aanleiding geven.

Het voorwaardelijk ontslag is te allen tijde herroepbaar ingeval de ontslagene in een krankzinnigengesticht wordt opgenomen, zich slecht gedraagt, blijken geeft gevaar op te leveren voor de openbare orde, dan wel de bij zijn ontslag gestelde voorwaarden niet worden nagekomen, of andere persoonlijke of zakelijke omstandigheden hem betreffende tot zodanige herroeping grond opleveren. Op gelijke gronden kan het voorwaardelijk ontslag worden geschorst.

Ingeval de voorwaardelijk ontslagene blijken geeft gevaar op te leveren voor de openbare orde, kan zijn voorlopige aanhouding worden bevolen door het hoofd van de gemeentepolitie ter plaatse,

Sluiten