Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

No. 608

BESLUIT van 31 December 1951 tot wijziging van de premie voor de verplichte ziekenfondsverzekering, vastgesteld bij de artikelen 3 en 5 van het Koninklijk besluit van 23 December 1950, Stb. K 646.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid van 28 December 1951, No. 21121, Afdeling Volksgezondheid I;

Gelet op artikel 3, onder 4° en 6°, van de wet van 21 December 1950, Stb. K 590, tot uitbreiding van de toepassing van het Ziekenfondsenbesluit;

De Ziekenfondsraad gehoord;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

1. In het eerste lid van artikel 3 en in het eerste lid van artikel 5 van Ons besluit van 23 December 1950, Stb. K 646, tot uitvoering van de artikelen 3 en 12 van de wet van 21 December 1950, Stb. K 590, tot uitbreiding van de toepassing van het Ziekenfondsenbesluit, worden de woorden „de premie vastgesteld op 3,6 %” gewijzigd in: de premie vastgesteld op 3,8 %.

2. In het tweede lid van artikel 3 en het tweede lid van artikel 5 van Ons in het voorgaande lid genoemd besluit worden de woorden „gelijk aan 1,8 %" gewijzigd in: gelijk aan 1,9 %.

Artikel 2

Dit besluit wordt geacht in werking te zijn getreden te rekenen van 1 Januari 1952.

Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

Sankt Anton, 31 December 1951.

JULIANA.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

P. MUNTENDAM.

Uitgegeven de achttiende Januari 1952.

De Minister van Justitie, H. MULDERIJE.

Sluiten