Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tonnetje verpakte pekelharing, benevens het door het Hoofd van de Dienst der Nederlandse Haringcontröle vastgestelde volgnummer van de exporteur.

4. Blikken, met uitzondering van die genoemd in artikel 4, onder 1, letters b en c, moeten op de opstaande zijde voorzien zijn van een stempelmerk, aangevende het door het Hoofd van de Dienst der Nederlandse Haringcontröle vastgestelde volgnummer van de exporteur, het formaat van het blik (tin) en het daarbij behorende minimum netto visgewicht aan pekelharing in kilogrammen en, voorzover het betreft blikken, als bedoeld in artikel 4, onder 2, sub C, letters c en ƒ, tevens in Engelse ponden.

5. De blikken, genoemd in artikel 4, onder 1, letters b en c, moeten op de deksels en de tonnetjes, genoemd in artikel 4, onder 1, letters b en c, moeten op de kleinste bodem voorzien zijn van een stempelmerk, bevattende het door het Hoofd van de Dienst der Nederlandse Haringcontröle vastgestelde volgnummer van de exporteur, de woorden „Kleine verpakking” en onderscheidenlijk de woorden „Min. Netto 12 hectogram” of „Min. Netto 6 hectogram”;

6. Indien de tonnetjes of blikken in zakken, kisten of vervangingsmiddelen daarvan verpakt worden uitgevoerd, moet deze verpakking op twee tegenover elkander gelegen zijden voorzien zijn van hetzelfde stempelmerk als op de tonnetjes of blikken moet zijn aangebracht;”

X. in artikel 6, onder 2, de woorden „ , als bedoeld in artikel 4, onder 2° en 3°” vervallen;

XI. het bepaalde in artikel 6, onder 3 tot en met 6, vervalt;

XII. het bepaalde in artikel 6, onder 7, wordt gelezen als volgt:

„7. Onze Minister is bevoegd in bijzondere gevallen, onder de

nodige voorwaarden ter voorkoming van misbruik, schriftelijk vergunning te verlenen tot het bezigen van andere stempelmerken dan in artikel 5 bedoeld.”;

XIII. in artikel 7, lid 5, in plaats van: „tonnetjes als bedoeld in artikel 4, onder 6°, letters a en b” wordt gelezen: „tonnetjes en blikken, bedoeld in artikel 4, onder 1, letters b en c”;

XIV. in artikel 7, lid 6, in plaats van „de artikelen 5 en 6” wordt gelezen: „artikel 5”;

XV. in artikel 8, onder a, vervallen de woorden: „en de papieren merken”;

XVI. in artikel 8, onder b, vervalt de zinsnede „en de papieren merken worden verstrekt”;

Sluiten