Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 15

1. Het is aan tussenpersonen verboden aan de verzekeringnemer dan wel aan hen te wier behoeve een verzekering is gesloten, in geval van schade een afmakingscourtage in rekening te brengen.

2. Van dit verbod kunnen Onze Ministers gezamenlijk voor door hen te bepalen bedrijfstakken, uitsluitend ten behoeve van de ingeschrevenen in de Registers A en B, die over het daartoe geschikte bedrijfsapparaat beschikken en de redelijkerwijs van hen te eisen bemoeiingen bij de schade-afwikkeling verrichten, dispensatie verlenen. Onze Ministers kunnen alsdan tevens het maximum vaststellen, dat als afmakingscourtage aan de verzekerde in rekening mag worden gebracht.

Artikel 16

1. Het is verboden direct of indirect aan verzekeringnemers, dan wel aan hen te wier behoeve een verzekering is gesloten, terzake van de door hen dan wel ten behoeve van hen gesloten verzekeringen, of aan personen, die niet als tussenpersonen bij het totstandkomen der verzekering hebben bemiddeld, provisie, retourprovisie of enig ander op geld waardeerbaar voordeel toe te kennen, af te staan of te beloven.

2. Voorzover het bepaalde in het eerste lid algemeen erkende gebruiken zou aantasten, of zou verhinderen het sluiten of in stand houden van overeenkomsten, waarvan uit een oogpunt van algemeen vakbelang voor verzekeraars en tussenpersonen geen nadelige gevolgen zijn te duchten, kunnen Onze Ministers gezamenlijk daarvan algemene of bijzondere dispensatie verlenen. Aan het verlenen van zodanige dispensatie kunnen Onze Ministers voorwaarden verbinden.

VI. Van de rechtspositie van de tussenpersonen Artikel 17

1. De tussenpersoon heeft jegens de verzekeraar aanspraak op provisie, overeenkomstig het bepaalde in artikel 14, over alle tot zijn portefeuille behorende verzekeringen.

2. De aanspraak van een tussenpersoon op provisie over een verzekering vervalt, zodra deze ophoudt tot zijn portefeuille te behoren, doordat zij, hetzij geëindigd is, hetzij door de verzekeraar is overgeboekt naar de portefeuille van een andere tussenpersoon.

3. Zodanige overboeking is de verzekeraar, zonder de toestemming van de betrokken tussenpersoon, of diens rechtverkrijgenden, slechts veroorloofd in het geval, dat de verzekeringnemer hem schriftelijk de wens daartoe te kennen heeft gegeven. In dat geval geschiedt de overschrijving, wat de aanspraak op provisiën, andere dan incasso provisie, aangaat, niet eerder dan op de laatste dag van het lopende verzekeringsjaar, indien de verzekering een levensverzekering betreft, en zo zij een schadeverzekering betreft, niet eerder dan na

Sluiten