Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dit premie-incasso is hij jegens de verzekeraar te allen tijde rekening en verantwoording schuldig.

2. De verzekeraar is gerechtigd de tussenpersoon van het premieincasso te ontheffen, indien diens naam, ingevolge de bepalingen van deze wet, in enig register is doorgehaald en niet tevens in een ander register is ingeschreven, zomede indien de tussenpersoon dit premie-incasso in ernstige mate verwaarloost, in gebreke blijft namens de verzekeraar door hem geïnde premiën tijdig aan deze af te dragen of zich schuldig gemaakt heeft aan handelingen, welke de vrees wettigen, dat hij niet zal voldoen aan zijn uit het premie-incasso voortvloeiende verplichtingen. Dit lid is slechts van toepassing, voorzover tussen een verzekeraar en een tussenpersoon niet anders is overeengekomen.

3. In de gevallen, waarin in verband met het bepaalde in het vorige lid het door een tussenpersoon gevoerde premie-incasso eindigt, wordt dit door de verzekeraar overgenomen. Het eindigen van het premie-incasso laat de aanspraak op provisie van de tussenpersoon onaangetast. De verzekeraar is dan bevoegd hetzij aan de tussenpersoon premie-incassokosten in rekening te brengen volgens door Onze Minister van Financiën vast te stellen regelen, hetzij de aanspraak op provisie van de tussenpersoon af te kopen met inachtneming van de regelen, vast te stellen ingevolge het eerste lid van artikel 18.

Artikel 20

1. Het bepaalde in de artikelen 17, 18 en 19 met betrekking tot de verhouding tussen de verzekeraar en de tussenpersoon geldt op overeenkomstige wijze voor de verhouding tussen de tussenpersoon en de sub-agent.

2. Ten aanzien van tussenpersonen, op wie de bepalingen van deze wet niet of niet ten volle van toepassing zijn verklaard, wordt de rechtspositie, voorzover deze niet in andere wetten is geregeld, beheerst door overeenkomst en gebruik.

VII. Van de gevolmachtigde agenten Artikel 21

1. Daar, waar in deze wet, behoudens in artikel 1 en in dit hoofdstuk, de term verzekeraar wordt gebruikt, is daaronder mede begrepen de gevolmachtigde agent.

2. Het bepaalde in dit hoofdstuk met betrekking tot gevolmachtigde agenten is mede van toepassing op agenten, aan wie door een gevolmachtigd agent een ondervolmacht is afgegeven. Ten aanzien van de inschrijving van ondergevolmachtigde agenten in het in artikel 22 bedoelde register geldt — naast de in artikel 23 genoemde voorwaarden — de eis, dat een, door de verzekeraar voor gelijkluidend afschrift getekend exemplaar ener, overeenkomstig het door Onze Minister van Financiën vast te stellen model opgemaakte,

Sluiten