Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bepaalde soorten of vormen van credieten of van credieten die een bepaalde omvang te boven gaan zonder voorafgaande toestemming van de Bank.

6. De Bank kan zich in een algemeen voorschrift voorbehouden de bevoegdheid de daarin gegeven regelen binnen in het voorschrift aangegeven grenzen te wijzigen en de bevoegdheid in bijzondere gevallen of onder bijzondere omstandigheden voor een of meer geregistreerde credietinstellingen ontheffing van het voorschrift te verlenen,

7. De Bank is bevoegd in een algemeen voorschrift een termijn te stellen, binnen welke aan dat voorschrift moet worden voldaan en deze termijn voor alle dan wel een of meer geregistreerde credietinstellingen te verlengen.

8. In de algemene voorschriften wordt bepaald, wat onder de activa en passiva, waaromtrent regelen worden gesteld, wordt verstaan.

9. Ons besluit, bedoeld in het tweede lid, wordt met het door Ons goedgekeurde algemene voorschrift of de in een algemeen voorschrift aangebrachte en door Ons goedgekeurde wijziging in het Staatsblad en in de Nederlandse Staatscourant geplaatst. Wijzigingen als bedoeld in het zesde lid worden in de Nederlandse Staatscourant geplaatst.

Artikel II

1. De Bank is, behoudens ljet bepaalde in het derde lid, bevoegd de geregistreerde credietinstellingen algemene voorschriften voor haar bedrijfsvoering te geven in het belang van de solvabiliteit en de liquiditeit dezer instellingen. De algemene voorschriften worden slechts gegeven na overleg met de daarbij betrokken door Onze Minister van Financiën aangewezen representatieve organisaties op het gebied van het credietwezen en kunnen voor onderscheidene groepen van geregistreerde credietinstellingen verschillend zijn.

2. De algemene voorschriften, alsmede wijziging en intrekking daarvan, zijn onderworpen aan Onze goedkeuring, de daarbij betrokken commissie van advies, bedoeld in het vierde lid, gehoord. Ons besluit houdende goedkeuring van algemene voorschriften alsmede van wijziging of intrekking daarvan, wordt genomen op voordracht van Onze Minister van Financiën.

3. Wij verlenen Onze goedkeuring aan een algemeen voorschrift of aan de wijziging of intrekking daarvan slechts indien de meerderheid van de daarbij betrokken commissie van advies Ons dienovereenkomstig adviseert. Indien de meerderheid van de daarbij betrokken commissie van advies ongunstig adviseert, doch naar Ons oordeel een voorziening terzake getroffen dient te worden, wordt door Ons een ontwerp van wet tot regeling van de onderwerpelijke materie ingediend.

4. Er zijn vier commissies van advies, onderscheidenlijk voor handelsbanken, landbouwcredietbanken, algemene spaarbanken en commissionnairs in effecten. Elke commissie bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangende leden, behoudens de commissie voor de

Sluiten