Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 3

Voor zover daarvan bij dit besluit niet nadrukkelijk wordt afgeweken, zijn de volgende artikelen van Ons besluit van 22 Juni 1950 (Staatsblad K 262) van overeenkomstige toepassing:

a. op de Commissie: de artikelen 10, 15 t/m 17, 19, 23 lid 1 en 24 lid 1 sub b en lid 2, met dien verstande dat alsdan in artikel 19 in plaats van „Garantiewet” gelezen moet worden: „Garantiewet Militairen K.N.I.L.” en in artikel 10, in plaats van „overheidsdienaren of gewezen overheidsdienaren op wie de Garantiewet van toepassing is:” „militairen of gewezen militairen op wie de Garantiewet Militairen K.N.I.L. van toepassing is”; b. op de andere leden en plaatsvervangende leden bedoeld in artikel 2, die de leden en plaatsvervangende leden kunnen vervangen: de artikelen 4, 9, 12 en 13; c. op de commissie bedoeld in artikel 22 lid 2 van Ons Besluit van 22 Juni 1950 ( Staatsblad K 262), juncto artikel 6 lid 2 van het onderwerpelijk besluit: artikel 23 lid 1.

Artikel 4

1. Zaken tot welker beslissing de Commissie bevoegd is kunnen uitsluitend worden aanhangig gemaakt door:

a. Onze Minister voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen; b. Onze Hoge Commissaris bij de Regering van de Republiek Indonesië; c. de betrokken militair; d. de betrokken beroepsmilitair; e. de betrokken gewezen militair; f. ieder van de betrokken nagelaten betrekkingen. Het aanhangig maken geschiedt bij verzoekschrift.

2. De verzoeker kan een gemachtigde aan wijzen om namens hem een zaak aanhangig te maken of hem bij de behandeling te vertegenwoordigen.

3. De commissie kan ook ambtshalve zaken in behandeling nemen met inbegrip van zaken, waarbij een groep overheidsdienaren is betrokken.

4. Een belanghebbende als bedoeld in lid 1 onder c, d, e of / of diens gemachtigde wordt op daartoe door hem gedaan verzoek door de Commissie gehoord.

Artikel 5

Alvorens een voordracht te doen als bedoeld in artikel 8 van de Garantiewet Militairen K.N.I.L. wordt de Commissie gehoord.

Artikel 6

1. Tegen de beslissingen, genomen door de Commissie kan een belanghebbende als bedoeld in artikel 4, onder c, d, e of ƒ dan wel een door deze voor de behandeling van de zaak aangewezen gemach-

Sluiten