Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

BESLUIT van 6 Februari 1952 tot hernieuwde aanwijzing overeenkomstig artikel 157 van de hoger-onderwijswet van het R.-K. Gymnasium voor Meisjes te Tilburg.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 7 Januari 1952, No. 2182241, afdeling Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs;

Gelet op artikel 157 van de hoger-onderwijswet;

De Raad van State gehoord (advies van 22 Januari 1952, No. 37),

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 30 Januari 1952, no. 218224 III, afdeling Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs;

Hebben goedgevonden en verstaan:

met ingang van 1 September 1952 het R.-K. Gymnasium voor Meisjes te Tilburg, uitgaande van de Vereniging der Zusters van Liefde, gevestigd aldaar, opnieuw voor een tijdvak van zes jaren aan te wijzen als bevoegd om, met inachtneming van de desbetreffende wettelijke voorschriften, aan de leerlingen, die het onderwijs tot aan het einde hebben bijgewoond, een getuigschrift van bekwaamheid tot universitaire studiën af te geven, dat met het getuigschrift, in artikel 11 van de hoger-onderwijswet vermeld, wordt gelijkgesteld.

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 6 Februari 1952.

JULIANA.

De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,

TH. RUTTEN.

Uitgegeven de vierde Maart 1952.

De Minister van Justitie,

H. MULDERIJE.

Sluiten