Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

WET van 21 Februari 1952 tot wijziging van de begroting van inkomsten en uitgaven van het Landbouw-Egalisatiefonds voor het dienstjaar 1950.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzakelijkheid is gebleken van een wijziging van de begroting van inkomsten en uitgaven van het Landbouw-Egalisatiefonds voor het dienstjaar 1950, vastgesteld bij de wet van 7 December 1950 ( Staatsblad no. K 553);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

De hierna vermelde artikelen van de begroting van uitgaven van het Landbouw-Egalisatiefonds voor het dienstjaar 1950 worden verhoogd als volgt:

TITEL B. BUITENGEWONE DIENST AFDELING I. AAN- EN VERKOOPBUREAU VAN AKKERBOUWPRODUCTEN. Artikel 2 Idem van restituties en heffingen bij de maalindustrie...............ƒ 2 915 000ƒ 5 750 000 3 Idem op de aan- en verkoop van granen bestemd voor industriële verwerking .... 421 000 4 361 000 7 Idem buitenlandse suiker........ 27 128 000 27 128 000 AFDELING U. VEE- EN VLEESAANKOOPBUREAU. 13 Nadelig saldo op de aan- en verkoop van buitenlands vee............ 650 000 650 000 wordt ver- en mitsdien hoogd met: gebracht op:

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Bijl. Hand. II 51/52, 2342; Hand. II 51/52, bladz. 1350—1351; Bijl. Hand. I 51/52, 2342; Hand. I 51/52, bladz. 226.

Sluiten