Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verplicht op eerste aanzegging van de helling- en dokmeester het vaartuig de helling of het dok te doen verlaten.

Artikel 6

De helling- en dokmeester bepaalt het tijdstip, waarop het vaartuig op de helling of in het dok wordt opgenomen en regelt, in verband met de omstandigheden van tij, weer en wind, de toestand van het vaartuig of de uitvoering van voorbereidende werkzaamheden, het tijdstip, waarop het vaartuig voor de opname gereed moet liggen. Hij geeft daarvan kennis aan de aanvrager.

Ligt het vaartuig niet op het vastgestelde tijdstip en op de aan de aanvrager aangewezen plaats gereed, dan kan inmiddels de beurt aan een ander vaartuig gegeven worden.

Artikel 7

De helling- en dokmeester is bevoegd meer dan één vaartuig tegelijk op een helling of in het dok op te nemen.

Wordt tengevolge daarvan een vaartuig opgehouden om helling of dok te verlaten, dan zal de aanvrager daarmede genoegen moeten nemen, doch zullen hem voor de duur van dit oponthoud geen rechten worden berekend.

Artikel 8

De directeur is bevoegd in bijzondere omstandigheden een vaartuig, dat op een helling of in het dok is opgenomen tot het doen van herstellingen, tijdelijk de helling of het dok te doen verlaten, teneinde andere vaartuigen gelegenheid te geven hiervan gebruik te maken.

In geen geval zal voor hetzelfde vaartuig een langer gebruik van de helling of het dok dan drie etmalen achtereen worden toegelaten; in bijzondere gevallen kan de directeur verlenging van deze termijn toestaan.

Bij overschrijding van de hierboven bedoelde termijnen, is de directeur bevoegd het vaartuig onverwijld de helling of het dok te doen verlaten.

Artikel 9

De aanvrager moet voldoen aan de aanwijzingen en orders, welke door de helling- en dokmeester worden gegeven ten aanzien van het zoveel mogelijk recht liggen der vaartuigen, de beschikbaarstelling van de nodig geacht wordende trossen en takels met daarbij behorende stroppen, alsmede ten aanzien van de lossing, stuwing of sjorring van de aan boord aanwezige bewegelijke lasten, als lading, kolen, ballast, kettingen, ankers, boten en dergelijke.

De aanvrager is gehouden voldoende en ervaren personeel beschikbaar te stellen nodig voor het vastzetten en het uitlaten van het vaartuig. Hij is aansprakelijk voor de goede uitvoering door dat personeel van de orders, door de helling- en dokmeester gegeven, ten aanzien van die werkzaamheden.

Sluiten