Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. een ongehuwde kostwinner beneden de leeftijd van 23 jaar: een verhoging toegekend van 5 % van de wedde en de in artikel 5 bedoelde toeslag, of, indien een bijslag, is verleend, als bedoeld in artikel 4, van de wedde vermeerderd met de bijslag en de toeslag;

d. een ongehuwde belanghebbende beneden de leeftijd van 23 jaar, die geen kostwinner is;

een verhoging toegekend, welke voor een 22-jarige 4 % en voor een 21-jarige 3 % bedraagt van de wedde en de in artikel 5 bedoelde toeslag.

2. De verhoging bedraagt ten hoogste f 16,65 per maand.

3. In geval een belanghebbende met Onze machtiging meer dan één betrekking in dienst van de Overheid vervult, geldt te dezen de regeling, welke ten aanzien van de burgerlijke rijksambtenaren wordt toegepast.

B. Het eerste lid van artikel 6 wordt vervangen door:

1. De bijslag, de toeslag en de verhoging, bedoeld in de artikelen 4, 5 en 5a vormen tezamen één toelage.

C. Artikel 7 wordt vervangen door:

Artikel 7

Boven de kindertoelage, ingevolge artikel 19, derde lid, van het Bezoldigingsreglement Politie 1949, toegekend op de voet van artikel 21 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1948, wordt aan een belanghebbende een tijdelijke kindertoeslag toegekend van f 1,30 per maand voor het tweede en derde kind en van f2,35 per maand voor het vierde en ieder volgend kind, waarvoor kindertoelage wordt genoten.

Artikel II

In afwijking van het bepaalde in artikel 9, onder b, van het Toelagebesluit Politie 1951, wordt de verhoging, bedoeld in artikel 5a van dat besluit voor het tijdvak van 16 Maart 1951 tot 1 April 1951 niet beschouwd als wedde in de zin van het artikel 21 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1948.

Artikel III

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van het Staatsblad, waarin het is geplaatst.

2. Het bepaalde in artikel I, onder A en B, heeft terugwerkende kracht tot 16 Maart 1951. Voor de toepassing van dit lid wordt het tijdvak van 16 Maart 1951 tot 1 April 1951 als een halve maand aangemerkt.

Sluiten