Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

168 Bijdrage aan de internationale commissie voor scheepvaartcongressen.................. 2 300 169 Uitkering aan het Staatsvissershavenbedrijf wegens nadelig saldo over het jaar 1952 .......... Memorie 170 Uitkering aan het Zuiderzeefonds tot dekking der uitgaven ter uitvoering van de Zuiderzeesteunwet 1925 (Staatsblad n°. 290), met uitzondering van de ten behoeve van de kredietverlening op Hoofdstuk VUB der Rijksbegroting beschikbaar gestelde rentedragende voorschotten over het dienstjaar 1952 ......... 819 427 171 Uitkering aan het Zuiderzeefonds tot dekking der uitgaven, vermeld onder de afdelingen II en VIII (Zuiderzeeraad en overige uitgaven betreffende het Zuiderzeefonds) van Titel A der begroting van het Zuiderzeefonds voor het dienstjaar 1952 ............. 57 828 172 Uitkering aan het Zuiderzeefonds voor de Afsluitdijk 370 000 Onderafdeling II. REGIONALE BUITENDIENSTEN 10 904 840 173 Personeelsuitgaven................ 9 958 840 174 Algemene uitgaven................ 875 000 175 Representatiekosten................ 1 000 176 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing..................... 70 000 Onderafdeling III. WATERWEGEN....... 35 568 476 Paragraaf 1. Specifieke buitendiensten ....... 2 784 120 177 Personeelsuitgaven................ 2 408 920 178 Algemene uitgaven................ 340 000 179 Representatiekosten................ 200 180 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing..................... 35 000 Paragraaf 2. Rivieren en rivier werken ....... 5 885 000 A. Rijkswerken. 181 Onderhoud en verbetering van rivieren en rivierwerken c.a. 5 770 000 Maximum van de verplichtingen die in 1952 zullen worden aangegaan ƒ 6 200 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). B. Bijdragen. 182 Bijdrage aan het Waterschap de Diefdijklinie in de kosten van de Lingewerken............ 15 000

Sluiten