Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

NO. 129

BESLUIT van 20 Maart 1952, houdende regeling van de procedure voor het militair geneeskundig onderzoek. (Besluit procedure militair geneeskundig onderzoek.)

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Ministers van Oorlog en van Marine van 29 Januari 1952, Directoraat Personeel, Afdeling Rechtstoestand, nr. 265934;

Overwegende, dat het wenselijk is het Koninklijk besluit van 1 Augustus 1936, Stb. 548, tot regeling o.a. van het militair geneeskundig onderzoek, welk besluit wijziging behoeft, door een nieuw besluit te vervangen;

Gelet op:

de Bevorderingswet voor de zeemacht 1902, de Bevorderingswet voor de landmacht 1902, de Militaire Ambtenarenwet 1931,

de Wet voor de Koninklijke marine-reserve, Stb. 1924, no. 369, de Wet voor het reserve-personeel der landmacht 1905, de Dienstplichtwet,

de Pensioenwet voor de zeemacht 1922, de Pensioenwet voor de landmacht 1922,

de Pensioenwet voor het personeel der Koninklijke marine-reserve 1923 en

de Pensioenwet voor het reserve-personeel der landmacht 1923;

De Raad van State gehoord (advies van 5 Februari 1952, nr. 60);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Ministers van 13 Maart 1952, Directoraat Personeel, Afdeling Rechtstoestand, nr. 275494;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. „Onze Minister”: Onze Minister van Marine dan wel Onze Minister van Oorlog, naar gelang het een militair of gewezen militair der zeemacht dan wel der landmacht betreft;

Sluiten