Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lid. Ingeval het betreft een onderzoek in eerste aanleg naar het ontstaan, de aard en de gevolgen van verwonding, verminking, ziekten of gebreken, welke aanleiding zouden kunnen geven tot het verlenen of wijzigen van een militair pensioen, wijst de geneeskundige autoriteit de militair of gewezen militair op de bevoegdheid, hem toegekend bij de artikelen 29, vierde lid, van de Pensioenwet voor de zeemacht 1922 en de Pensioenwet voor de landmacht 1922 en bij de artikelen 27, derde lid, van de Pensioenwet voor het personeel der Koninklijke marine-reserve 1923 en de Pensioenwet voor het reserve-personeel der landmacht 1923.

5. Onze Minister kan bepalen in welke gevallen van onderzoek in eerste aanleg de toezending van een uittreksel uit het rapport achterwege blijft.

6. Onze Minister is bevoegd:

a. het uittreksel uit het rapport, indien het naar zijn oordeel onvoldoende of onvolledige gegevens bevat, te doen aanvullen, zo nodig na een door de desbetreffende commissie voortgezet onderzoek;

b. zich in bijzondere gevallen het volledige rapport te doen toezenden, zulks onder gehoudenheid de functionarissen aan te wijzen, die bij uitsluiting bevoegd zijn van dat rapport kennis te nemen.

7. Het uittreksel uit het rapport bevat de gegevens, bedoeld in artikel 9 onder a, c, d, e, f en g, met weglating van eventuele medische gegevens.

Artikel 12

1. Onze Minister is bevoegd om ten aanzien van een militair of gewezen militair, die is onderworpen geweest aan een militair geneeskundig onderzoek, een herhaald militair geneeskundig onderzoek te doen instellen.

2. De militair of gewezen militair, die bezwaar heeft tegen de inhoud van de hem gedane mededeling, bedoeld in artikel 11, vierde lid, eerste volzin, heeft aanspraak op een herhaald militair geneeskundig onderzoek, indien hij zich met een daartoe strekkend verzoek tot Onze Minister richt binnen dertig dagen na de dagtekening van die mededeling.

3. Een herhaald militair geneeskundig onderzoek moet worden ingesteld, wil een beslissing kunnen worden herzien, welke ten aanzien van een militair of gewezen militair door Ons, door Onze Minister, dan wel door een door Onze Minister aangewezen autoriteit is genomen naar aanleiding van de uitslag van een militair geneeskundig onderzoek.

Artikel 13

Onze Minister kan bepalen, dat een onderzoek door een herkeuringsraad, als bedoeld in artikel 10, tweede lid, der Dienstplichtwet, wordt aangemerkt als een onderzoek in eerste aanleg, als bedoeld in dit besluit.

Sluiten