Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderafdeling VII. ZUIVEL AAN G ELEGEN HEDEN 85 656 Paragraaf 4. Zuivelstation ............ 85 656 468 Nieuw-, aan- en verbouw door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst .................. 85 656 Maximum van de verplichtingen die in 1952 zullen worden aangegaan.......... Nihil Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). Onderafdeling VIII. PLANTENZIEKTENKUNDIGE AANGELEGENHEDEN............*. 91 000 Paragraaf 2. Plantenziektenkundige Dienst ..... 91 000 469 Nieuw-, aan- en verbouw en aankoop van gronden en opstallen door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst. 91 000 Maximum van de verplichtingen die in 1952 zullen worden aangegaan..........ƒ 181 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). Onderafdeling IX. CULTUURTECHNISCHE AANGELEGENHEDEN ............... 3 800 000 Paragraaf 1. Algemeen .............. 3 400 000 470 Kosten verbonden aan het tot stand brengen van ruilverkavelingen, welke op belanghebbenden worden verhaald ...................... 3 400 000 Paragraaf 3. Herverkaveling Walcheren ........ 400 000 471 Voorschotten aan de Stichting tot het Beheren van Landbouwgronden, wegens aankoop van gronden ten behoeve van de Herverkaveling Walcheren......... 400 000 472 Voorschotten aan Cultuurmaatschappijen voor de uitvoering van cultuurtechnische werken ƒ 800 000 te verrekenen met definitieve afrekening 800 000 --- Nihil Onderafdeling X. BOSWEZEN......... Paragraaf 2. Staatsbosbeheer ........... 473 Nieuw-, aan- en verbouw door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst ................. Maximum van de verplichtingen die in 1952 zullen worden aangegaan..........ƒ 50 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). 473ABouw woningen in eigen beheer.......... 220 00 0 220 000 10 000 30 000

Sluiten