Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

WET van 26 Maart 1952 tot wijziging van het Zevende Hoofdstuk B der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951 (Departement van Financiën) (Aanmaak en uitgifte van muntbiljetten en aankoop van muntmetalen).

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzakelijkheid is gebleken van een wijziging van hoofdstuk VIIB (Departement van Financiën) der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951, vastgesteld bij de wet van 16 Augustus 1951 (Staatsblad no. 377);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

De hierna vermelde artikelen van hoofdstuk VIIB der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951 worden verhoogd als volgt:

TITEL A. GEWONE DIENST

_ wordt verAFDELING II. GENERALE THESAURIE. hoogd met:

Onderafdeling III. BINNENLANDS GELDWEZEN.

Paragraaf I. Algemeen Beheer.

Artikel

45 Aanmaak en uitgifte van muntbiljetten en verdere uitgaven tot uitvoering van de Koninklijke besluiten van 4 Februari 1943 (Staatsblad no. D 67) en van 18 Mei 1945 (Staatsblad no. F 80) tot uitgifte van muntbiljetten.......... ƒ 220 000

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Bijl. Hand. II 51/52, 2394; Hand. II 51/52, bladz. 1789 t/m 1790; Bijl. Hand. I 51/52, 2394; Hand. I 51/52, bladz. 522 t/m 523.

Sluiten