Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

WET van 11 April 1952 tot wijziging van de Wederopbouwwet. (Voorzieningen ter voorkoming van een ondoelmatig gebruik van materialen en arbeidskrachten in het bouwbedrijf.)

Wu JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wederopbouwwet te wijzigen en aan te vullen met bepalingen ter voorkoming van een ondoelmatig gebruik van materialen en arbeidskrachten in het bouwbedrijf;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

1. Ter voorkoming van een ondoelmatig gebruik van materialen en arbeidskrachten in het bouwbedrijf kunnen Wij bij algemene maatregel van bestuur

a. voorschriften geven, waaraan moet worden voldaan bij het bouwen, het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen en het uitbreiden van gebouwen;

b. bepalingen, vastgesteld krachtens artikel 1 van de Woningwet, buiten werking stellen.

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Bijl. Hand. II 50/51, 2204;

Bijl. Hand. II 51/52, 2204; Hand. II 51/52, bladz. 1660 t/m 1673, 1730 t/m 1743;

Bijl. Hand. I 51/52, 2204; Hand. I 51/52, bladz. 600;

Artikel I

De Wederopbouwwet wordt als volgt gewijzigd:

Na artikel 22 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 22 a

Sluiten