Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. De voorschriften, bedoeld in het eerste lid onder a, kunnen betreffen:

a. de hoogte van vertrekken en de afmetingen van trappen, toegangen en portalen;

b. de hechtheid in het bijzonder van funderingen, muren, kelders, vloeren, trappen, zolderingen en daken;

c. de voorkoming van vochtigheid; d. de schoorstenen; e. de toetreding van licht en lucht; ƒ. de privaten; g. de verwijdering van water en vuil; h. andere onderwerpen van bouwtechnische aard.

3. Bepalingen, bedoeld in het eerste iid onder b, kunnen slechts buiten werking worden gesteld, voor zover zij onderwerpen betreffen, genoemd in het tweede lid.

4. Over de voordracht tot de in het eerste lid bedoelde algemene maatregel van bestuur hoort Onze Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting een door hem daartoe in te stellen commissie van advies.

5. Voorzover andere dan krachtens het eerste lid onder b buiten werking gestelde bepalingen, vastgesteld krachtens artikel 1 van de Woningwet, niet overeenstemmen met een voorschrift, als in het eerste lid onder a bedoeld, treden zij eveneens, zolang dat voorschrift van kracht is, buiten werking.

6. Indien door uitvoering van een bouwwerk een voorschrift, als in het eerste lid onder a bedoeld, zou worden overtreden, wordt de vergunning, bedoeld in artikel 6, eerste lid onder a, van de Woningwet, geweigerd.

Artikel II

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin zij is geplaatst.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Sea Island Georgia, 11 April 1952.

JULIANA.

De Minister van Wederopbouw en

Volkshuisvesting,

J. IN ’T VELD.

Uitgegeven de zesde Mei 1952.

De Minister van Justitie,

H. MULDERIJE.

Sluiten