Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

WET van 11 April 1952, houdende naturalisatie van Samuel Marek Anstadt en 22 anderen.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van Samuel Marek Anstadt en 22 anderen, die aan Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, met overlegging — wat betreft de in de artikelen 2 en 3 genoemden voor zoveel doenlijk — van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad No. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 December 1951 (Stb. 593);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan:

1°. Samuel Marek Anstadt, geboren te Lemberg (Polen) 10 Juli 1920, journalist, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland;

2°. Bernardus Franciscus De Backer, geboren te Ossendrecht (Noordbrabant) 5 Augustus 1900, fabrieksarbeider, wonende te Schiedam, provincie Zuidholland;

3°. Franciscus van Beekhoven, geboren te Ginneken en Bavel, thans gemeente Nieuw-Ginneken (Noordbrabant) 24 April 1904, broodbakker, wonende te Chaam, provincie Noordbrabant;

4°. Augusto Christiaan Leonardo Delea, geboren te Leeuwarden (Friesland) 24 October 1915, schoorsteenveger-metselaar, wonende te Leeuwarden, provincie Friesland;

5°. Maurice Achille Joseph Del ton, geboren te Maastricht (Limburg) 5 Maart 1922, vertegenwoordiger, wonende te Maastricht, provincie Limburg;

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Bijl. Hand. II 51/52, 2436; Hand. II 51/52, bladz. 1898; BUI. Hand. I 51/52, 2436; Hand. I 51/52, bladz. 600.

Artikel 1

Sluiten