Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 6

(1) Voor een weigering om te voldoen aan de in artikel 2 omschreven verplichtingen kan niemand zich met vrucht beroepen op de omstandigheid, dat hij uit enigerlei hoofde tot geheimhouding verplicht is, zelfs niet indien deze hem bij een wettelijke bepaling is opgelegd.

(2) Voor een weigering om te voldoen aan de in artikel 3 omschreven verplichtingen kunnen bedienaren van de godsdienst, notanssen, advocaten en procureurs, geneeskundigen en apothekers zich beroepen op de omstandigheid, dat zij uit hoofde van hun stand, ambt of beroep tot geheimhouding verplicht zijn.

Artikel 7

Hij die ingevolge artikel 2 of 3 gehouden is desgevorderd boeken en andere bescheiden betreffende zijn bedrijf of zelfstandig beroep te r inzage te verstrekken, is verplicht die tien jaren lang te bewaren.

Artikel 8

Hij die ingevolge artikel 2 of 3 gehouden is desgevorderd boeken en bescheiden ter inzage te verstrekken, wordt geacht die in zijn bezit te hebben, tenzij het tegendeel is aannemelijk gemaakt.

Artikel 9

Het is een ieder verboden hetgeen hem in zijn ambt of betrekking Ö1 J of in verband met de uitvoering van deze wet blijkt of medegedeeld wordt verder bekend te maken dan nodig is voor de uitoefening van da t ambt of die betrekking.

HOOFDSTUK II

Strafbepalingen

Artikel 10

(1) Hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en met een geldboete van ten hoogste twintig duizend gulden, hetzij met een van beide voormelde straffen, wordt gestraft:

a • hij die in zake enige Rijksbelasting voor zich zelf of voor een an der opzettelijk een onjuiste of onvolledige aangifte doet;

hij die ingevolge enige wettelijke bepaling in zake Rijksbelas! ln gen desgevorderd gehouden tot het verstrekken van gegevens of ^lichtingen, opzettelijk onjuiste of onvolledige gegevens of inlichtm gen verstrekt;

c - hij die ingevolge enige wettelijke bepaling in zake Rijksbelasln gen desgevorderd gehouden tot het ter inzage verstrekken van ° e ken of andere bescheiden, opzettelijk valse of vervalste boeken andere bescheiden ter inzage verstrekt,

Sluiten