Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderafdeling III. UITGAVEN VAN ALGEMENE AARD VAN HET MINISTERIE......... 1 082 000 12 Algemene uitgaven................ 647 500 12A Toelagen aan ambtenaren, aan wie buitengewone eisen worden gesteld.................. Memorie 13 Representatiekosten................ 1 500 14 Kosten van vervoer op crediet van politie-ambtenaren, enz. door de Nederlandsche Spoorwegen...... 400 000 15 Bijdrage aan Hoofdstuk VII B der Rijksbegroting in de uitgaven ten behoeve van de verzekering van ambtenaren bij het reizen per vliegtuig ingevolge het Koninklijk besluit van 15 Juni 1948 ( Staatsblad n°. I 240)...... Memorie 16 Vergoedingen aan het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid wegens verrichtingen ten behoeve van het Departement van Justitie.............. 8 000 17 Kosten, voortvloeiende uit het vervaardigen van de gewaarmerkte opgave, bedoeld bij artikel 9 der Kieswet (Opgave uitsluiting van het kiesrecht)....... Memorie 18 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing......... 25 000 Onderafdeling IV. BUREAU VAN DE MEDISCHE INSPECTEUR BIJ DE INRICHTINGEN VAN JUSTITIE.................... 42 800 19 Personeelsuitgaven................ 42 800 Onderafdeling V. JUSTITIËLE AUTOTRANSPORTDIENST.................... 743 000 20 Personeelsuitgaven................ 241 400 21 Algemene uitgaven................ 58 400 22 Kosten van motorvoertuigen en andere specifieke uitgaven . ....... 382 200 23 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................... 61 000 Onderafdeling VI. OVERIGE UITGAVEN .... 1 203 000 24 Sociale lasten............/ 11 691 894 waarvan komt ten laste van de diverse artikelen voor personeelsuitgaven . . . 11 691 894 zodat wordt uitgetrokken ............. Nihil 25 Uitkeringen op grond van artikel 63 van het Arbeidsovereenkomstenbesluit ............... 200 000 26 Betalingen aan Rijkspersoneel, waartegenover geen arbeidsprestatie staat............... 700 000

Sluiten