Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt ver- en mitsdien hoogd met: gebracht op: Artikel 81 Kosten van de examens, bedoeld in artikel 57c der Middelbaar-onderwijswet (middelbare scholen voor meisjes).......ƒ 5 000 ƒ 23 600 Onderafdeling II. TOEZICHT. 87 Personeelsuitgaven........... 6 240 85 000 Onderafdeling III. ONDERWIJS. Paragraaf 1. Rijks hogere burgerscholen. 89 Personeelsuitgaven........... 218 000 5 631 000 Paragraaf 2. Overige scholen voor middelbaar onderwijs. 95 Subsidiën en daarmede verband houdende uitgaven over 1950 en vorige jaren ten behoeve van bijzondere gymnasia..... 140 000 2 667 500 99 Subsidiën en daarmede verband houdende uitgaven over 1950 en vorige jaren ten behoeve van bijzondere hogere burgerscholen, lycea en middelbare meisjesscholen . . . 1 034 700 19 400 000 101 Subsidiën aan gemeentelijke handelsscholen 25 000 477 325 Ï02 Subsidiën en overige uitgaven aan bijzondere handelsscholen............ 312 700 1 170 000 AFDELING IV. NIJVERHEIDSONDERWIJS. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. 107 Subsidiën aan inrichtingen voor buitengewoon nijverheidsonderwijs en aan bijzondere instellingen en organisaties, werkzaam op het gebied van het nijverheidsonderwijs 1 300 166 500 108 Kosten van de examens voor akten van bekwaamheid tot het geven van nijverheidsonderwijs en voor de op die akten te stellen aantekeningen............. 24 000 133 000 109 Renteloze voorschotten aan leerlingen van dagscholen voor uitgebreid lager nijverheidsonderwijs ............... 2 800 32 800 110 Buitengewone subsidiën aan besturen van van Rijkswege gesubsidiëerde bijzondere nijverheidsscholen ter tegemoetkoming in de kosten van pensioen aan het personeel dier scholen of hun weduwen en wezen . . 3 500 38 500

Sluiten