Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFDELING VHI. MAATSCHAPPELIJKE ZORG _ 2 500 000 Onderafdeling III. DIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZORG ................ 2 500 000 Paragraaf 3. Huisvesting en verzorging van uit Indonesië gerepatriëerden .................. 2 500 000 176 Meubelvoorschotten................ 2 500 000 AFDELING XIII. STAATSDRUKKERIJ- EN UITGEVERIJBEDRIJF ............... 433 500 177 Uitkering aan het Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf: a. van het bedrag, waarmede de waarde der voorraden bij het einde van het dienstjaar 1952 de waarde bij de aanvang daarvan overtreft .... Memorie b. wegens verstrekking van kapitaal over het dienstjaar 1952 ........ ƒ 433 500 433 500

Artikel II

Op de artikelen voor personeelsuitgaven van het bij deze wet vastgestelde hoofdstuk te weten de artikelen 3, 4, 5, 23, 31, 34, 38, 43, 46, 47, 58, 64, 69, 77, 79, 83, 86, 102, 104, 110, 113, 117, 120, 124, 127, 134, 140, 142, 145, 147, 158, 163 en 170 worden aangewezen uitgaven wegens:

1. bezoldiging van personeel in vaste- en in tijdelijke dienst; 2. bezoldiging van personeel op arbeidsovereenkomst; 3. lonen personeel in los dienstverband; 4. lopende toelagen; 5. incidentele uitkeringen; 6. aandeel in de sociale lasten.

Artikel III

Op de artikelen voor algemene uitgaven van het bij deze wet vastgestelde hoofdstuk te weten de artikelen 7, 32, 35, 44, 59, 65, 70, 78, 80, 84, 103, 105, 111, 114, 118, 121, 143, 146, 148, 159, 164 en 171 worden aangewezen uitgaven wegens:

1. huisvestingskosten; 2. bureaukosten; 3. reis-, verblijf- en verplaatsingskosten; 4. diversen.

Artikel IV

Op artikel 22 van het bij deze wet vastgestelde hoofdstuk worden aangewezen de tot het dienstjaar 1952 behorende uitgaven, welke

Sluiten