Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G

(1) Aan het opschrift van Hoofdstuk VII wordt toegevoegd: sedert gewijzigd.

(2) In artikel 29, eerste lid, wordt vóór het woord „tot” ingevoegd: sedert gewijzigd,. Voorts worden de woorden „1 Februari, 1 Mei, 1 Augustus en 1 November” vervangen door: 25 Januari, 25 April, 25 Juli en 25 October.

H

(1) In artikel 31 worden, na het eerste lid, twee nieuwe leden ingevoegd, luidende:

2. Zij, die tot lid zijn benoemd ter vervulling van de door uitbreiding van het aantal leden der commissie opengevallen plaatsen, treden af op het tijdstip, waarop de reeds zitting hebbende leden moeten aftreden.

3. Hij, die behoort tot de leden, bedoeld aan het slot van de tweede volzin van artikel 37, tweede lid, der wet, treedt als lid af zodra hij ophoudt lid van een gemeentebestuur of in dienst bij een gemeente of de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te zijn.

(2) De nummering der oude leden 2, 3 en 4 van artikel 31 wordt gewijzigd in 4, 5 en 6.

(3) In artikel 34, eerste lid, worden de cijfers „6, 10, 12, 19, 24 en 26” vervangen door: 10, 12 en 19.

I

De artikelen 36 en 37 vervallen.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na die der dagtekening van het Staatsblad, waarin het zal worden geplaatst, met dien verstande dat de onderdelen A, lid (1), B, C, lid (1), D, E, lid (2), F, H, lid (3), en I van artikel I worden geacht in werking te zijn getreden met ingang van 1 Januari 1948.

Onze Ministers van Financiën en van Binnenlandse Zaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State, aan de Algemene Rekenkamer en aan de Rijkscommissie van advies voor de gemeentefinanciën.

Soestdijk, 7 Mei 1952.

JULIANA.

De Minister van Financiën,

P. LIEFTINCK.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

BEEL.

Uitgegeven de dertigste Mei 1952.

De Minister van Justitie,

H. MULDERIJE.

Sluiten