Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

No. 267

BESLUIT van 10 Mei 1952 tot vernietiging van het besluit van de Gedeputeerde Staten der provincie Friesland van 10 September 1951, No. 114, houdende goedkeuring van het besluit van de raad der gemeente Franeker van 8 September 1951, No. 37, betreffende het aangaan van een overeenkomst van geldlening met de bedrijfsvereniging ,,Noord-Nederland” te Groningen, tot een bedrag van ƒ 100.000 ,—.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 26 Maart 1952, No. 6024, afdeling Financiën (Binnenlands Bestuur);

Overwegende, dat bij Ons besluit van 19 September 1951, No. 9,, het besluit van de Gedeputeerde Staten der provincie Friesland van 10 September 1951, No. 114, houdende goedkeuring van het besluit van de raad der gemeente Franeker van 8 September 1951, No. 37, betreffende het aangaan van een overeenkomst van geldlening met de bedrijfsvereniging „Noord-Nederland” te Groningen, tot een bedrag van f 100.000,— tot 1 September 1952 is geschorst;

dat bovenbedoeld besluit van de raad der gemeente Franeker strekt tot het per 15 Januari 1952 — ter financiering van de woningbouw — aangaan van een geldlening met de bedrijfsvereniging ,,Noord-Nederland” te Groningen, groot f 100.000,— tegen parikoers en een rente van 4 ten honderd per jaar, af te lossen in 25 jaar met jaarlijkse annuïteiten, met de bevoegdheid van de geldgeefster om °P of na 15 Januari 1962 aflossing van het onaf geloste nominale bedrag van de lening te vorderen;

dat de gemiddelde looptijd van deze lening, welke maatstaf is voor de boogst toelaatbare rentevergoeding, op 8,796 jaar moet worden gesteld;

j dat in verband hiermede de overeengekomen rentevergoeding niet overeenstemming is met de door Onze Minister van Binnenlandse u en aanbevolen richtlijnen, in acht te nemen bij de beoordeling an len ' n gen van lagere publiekrechtelijke lichamen;

Sluiten