Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Hij aan wiens schuld schending van de geheimhouding, opgelegd in het eerste lid, te wijten is, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden.

4. Geen vervolging wordt ingesteld, dan op klachte van hem te wiens aanzien de geheimhouding geschonden is.

Artikel 32

1. Beslag op pensioen, voor zover niet bij of krachtens een andere wet anders geregeld, is, indien het pensioen niet meer bedraagt dan vijf en twintig gulden per week of dan honderd tien gulden per maand, niet toegelaten. Is het pensioen hoger dan vijf en twintig gulden per week of dan honderd tien gulden per maand, dan is ten aanzien van dit bedrag beslag evenmin mogelijk doch is op het meerdere beslag voor een vijfde deel toegelaten. Generlei beperking geldt, indien het beslag dient tot verhaal van onderhoud, waarop de beslaglegger volgens de wet aanspraak heeft.

2. Overdracht, inpandgeving of elke andere handeling, waardoor de deelnemer of gewezen deelnemer enig recht op zijn pensioen aan een derde toekent, is slechts in zover geldig als een beslag op zijn pensioen geldig zou zijn.

3. Volmacht tot invordering van het pensioen, onder welke vorm of welke benaming ook verleend, is steeds herroepelijk.

4. Elk beding, strijdig met het bepaalde in een der voorgaande leden, is nietig.

Artikel 33

Burgerlijke rechtsvorderingen ter zake van deelneming in en uitkering uit een fonds, waarop deze wet van toepassing is, worden geacht betrekkelijk te zijn tot een arbeidsovereenkomst.

Artikel 34

Inlichtingen uit de bevolkings- en verblijfregisters en inlichtingen en uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand, welke met het oog op deelneming in of uitkering uit een fonds, waarop deze wet van toepassing is, ten behoeve van deelnemers en gewezen deelnemers van een zodanig fonds worden gevraagd, zijn vrij van leges.

Artikel 35

Artikel 6, onder c, der Wet op het Levensverzekeringbedrijf (Staatsblad 1922, No. 716) wordt gelezen als volgt:

c. fondsen, waarop de Pensioen- en spaarfondsenwet van toepassing is, met uitzondering evenwel van bedrijfspensioenfondsen, die de mogelijkheid bieden om overeenkomsten van levensverzekering te sluiten voor personen, die niet als werknemer in de desbetreffende

Sluiten