Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 14

1. De besluiten van het Emigratiebestuur worden vastgesteld bij meerderheid van stemmen; voorzover het adviezen betreft is een minderheid bevoegd van haar afwijkend gevoelen in een afzonderlijk advies blijk te geven.

2. Het Emigratiebestuur kan commissies ter voorbereiding van de behandeling van bepaalde onderwerpen instellen, waarin ook nietleden zitting kunnen hebben.

Artikel 15

1. Jaarlijks vóór 1 April stelt het Emigratiebestuur een begroting van inkomsten en uitgaven vast voor het volgende kalenderjaar en doet het aan Onze Ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Financiën rekening en verantwoording van zijn beheer over het afgelopen kalenderjaar, onder overlegging van de rekening der inkomsten en uitgaven.

2. De begroting en de rekening behoeven de goedkeuring van Onze genoemde Ministers. De goedkeuring van de rekening strekt tot décharge van het Emigratiebestuur, behoudens in geval van later gebleken valsheid in bewijsstukken of andere onregelmatigheden.

3- Het Rijk kent jaarlijks een bijdrage aan het Emigratiebestuur toe.

Artikel 16

1- Wij stellen bij algemene maatregel van bestuur regelen omtrent de begroting, het beheer der geldmiddelen en de rekening en verantwoording van het Emigratiebestuur.

2. Aan de door Onze Ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Financiën aan te wijzen ambtenaren, alsmede aan de ambtenaren van de Algemene Rekenkamer, wordt, telkens wannee r zulks wordt verlangd, inzage gegeven van de boeken en bescheiden.

Artikel 17

Aan de leden van het Emigratiebestuur en zijn commissies, alsoiede aan hun plaatsvervangers, worden van Rijkswege vergoedingen voor reis- en verblijfkosten en vacatiegelden toegekend gelijk aan dle voor leden van een bij de wet ingestelde commissie.

Artikel 18

1- De besluiten van het Emigratiebestuur kunnen, voorzover zij m ct de wet of het algemeen belang strijden, door Ons worden geschorst of, de Raad van State gehoord, vernietigd.

2- De schorsing of vernietiging wordt door Ons bevolen bij een redenen omkleed, in de Staatscourant te plaatsen besluit, dat, 'ngeval van schorsing, de duur hiervan bepaalt.

Sluiten