Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Tegen zodanige intrekking van een erkenning kan het betrokken aanmeldingsorgaan bij Onze Minister schriftelijk voorziening vragen. Het vierde lid van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. Tijdens de behandeling van het beroepschrift blijft de erkenning ingetrokken.

Artikel 30

1. Elke erkenning en intrekking ener erkenning wordt bekend gemaakt in de Staatscourant.

2. Het Emigratiebestuur plaatst jaarlijks vóór 1 Mei een lijst van alle als aanmeldingsorganen erkende rechtspersonen in de Staatscourant.

Artikel 31

1. De aanmeldingsorganen, bedoeld in artikel 27 onder b, ontvangen jaarlijks geldelijke vergoeding in verband met hare werkzaamheden, bedoeld in artikel 26.

2. Wij stellen, het Emigratiebestuur gehoord, bij algemene maatregel van bestuur de regelen vast, volgens welke Onze Minister deze vergoedingen toekent. , ;i ,

HOOFDSTUK VI Straf- en Slotbepalingen

Artikel 32

1. Het is aan een ander dan een aanmeldingsorgaan verboden bemiddeling inzake bijstand van het Rijk of het Emigratiebestuur aan emigranten te verlenen of op enigerlei wijze de indruk te wekken, dat hij tot verlening van zodanige bemiddeling bevoegd is.

2. Overtreding van dit verbod wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste tweeduizend gulden. Het feit is een overtreding.

3. Indien het feit wordt begaan door of vanwege een rechtspersoon, een vennootschap, enige andere vereniging van personen of een doelvermogen, wordt de strafvervolging ingesteld en wordt de straf uitgesproken hetzij tegen die rechtspersoon, die vennootschap, die vereniging of dat doelvermogen, hetzij tegen hen, die tot het feit opdracht hebben gegeven of die feitelijk leiding hebben gehad bij het verboden handelen of nalaten, hetzij tegen beiden.

Artikel 33

Allen, die uit hoofde van hun ambt of beroep betrokken zijn of geweest zijn bij de uitvoering van deze wet, zijn verplicht tot geheimhouding — voorzover zij niet in die hoedanigheid tot mededeling daarvan bevoegd of verplicht zijn — van alle daarbij te hunner kennis gekomen aangelegenheden, ten aanzien waarvan door ol vanwege Onze Ministers geheimhouding is opgelegd, of waarvan zij het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

Sluiten