Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

No. 303

WET van 29 Mei 1952, houdende naturalisatie van Ondrej Frantisek Blaha en 21 anderen.

Wij JUL1ANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van Ondrej Frantisek Blaha en 21 anderen, die aan Ons ee n verzoek daartoe hebben gedaan, met overlegging — wat betreft de •n de artikelen 2 en 3 genoemden voor zoveel doenlijk — van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 December 1892 (Stb. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 December 1951 (Stb. 593);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overle g der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan:

i • Ondrej Frantisek Blaha, geboren te Praag (Tsjecho-Slowakije) 27 Juni 1913, scheikundige, wonende te Best, provincie Noordbrabant; 2°. Adrianus Auguslinus Boeren, geboren te Baarle-Hertog (België) 3 October 1873, landbouwer, wonende te Baarle-Nassau, provincie Noordbrabant; 3 • Alice Cerf, weduwe van Benjamin Joel Haas, geboren te Leipzig (Duitsland) 7 September 1888, zonder beroep, wonende te Ede, provincie Gelderland; 4 • Elisabcth Eickhorst, geboren te Brackel, thans Dortmund (Duitsland) 26 September 1913, religieuse, wonende te Almelo, provincie Overijssel; ■* • kValter Franz Koster, geboren te Klein-Netterden, Emmerik (Duitsland) 4 Juni 1924, landbouwer, wonende te Mill en St. __ Hubert, provincie Noordbrabant;

?! e voor de behandeling in de Staten-Generaal:

“!)!• Hand. II 51/52, 2563; Hand. II 51/52, bladz. 2306; “‘Jl- Hand. I 51/52, 2563; Hand. I 51/52, bladz. 898—899.

Sluiten