Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het overgaande gebied, worden geacht van de datum van vestiging af hun werkelijke woonplaats in de gemeente Lochem te hebben gehad.

Artikel 4

1. De uitkeringen door het Rijk wegens aan de gemeente Laren toekomende opcenten van belastingen, waarvan het belastingjaar op 1 Januari 1953 niet is verstreken, worden aan die gemeente gedaan, ook voor zover deze betreffen het van haar afgescheiden gebied.

2. De gemeente Laren draagt van de in het vorige lid bedoelde uitkeringen, voor zover zij betrekking hebben op het van haar afgescheiden gebied, en van de in het vijfde lid van artikel 2 genoemde belastingen aan de gemeente Lochem zoveel twaalfde gedeelten van de verkregen opbrengst over, als er na het tijdstip van de gebiedsovergang maanden in het lopende belastingjaar overblijven. De overdracht zal door de gemeente Laren geschieden, voor wat de uitkeringen betreft, binnen twee maanden, nadat zij deze heeft ontvangen, en voor wat de belastingen betreft, uiterlijk op 30 Juni 1953.

Artikel 5

1. Te rekenen van 1 Januari 1953 gaan alle rechten, lasten, verplichtingen en bezittingen der gemeente Laren, betrekking hebbende op of gelegen in het overgaande gebied, over op de gemeente Lochem, zonder dat daarvoor een nadere akte wordt gevorderd.

2. Ten aanzien van de in het eerste lid begrepen onroerende zaken zal verandering in de tenaamstelling in de kadastrale legger plaats hebben. Gedeputeerde Staten van Gelderland doen de daartoe nodige opgave aan de desbetreffende hypotheekbewaarder.

3. De uitgaven, welke onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Gelderland ten laste zijn of worden gebracht van de kapitaaldienst der gemeentebegroting van Laren, komen, voor zover zij nog niet zijn afgeschreven en betrekking hebben op bezittingen in het overgaande gebied, te rekenen van 1 Januari 1953 ten laste van de gemeente Lochem.

4. De uit het vorige lid voor de gemeente Lochem voortvloeiende betaling geschiedt binnen drie maanden na ontvangst van een gespecificeerde opgaaf van de gemeente Laren. Over het tijdvak van 1 Januari 1953 tot de datum van betaling is rente verschuldigd, berekend naar 4 % per jaar.

Artikel 6

1. Alle kadastrale en andere stukken, uitsluitend betrekking hebbende op het overgaande gebied der gemeente Laren, worden na 1 Januari 1953 bewaard door de gemeente Lochem.

2. De besturen der gemeenten Lochem en Laren hebben na 1 Januari 1953 het recht te allen tijde kosteloos inzage te nemen van elkanders archieven en op kosten hunner gemeente afschriften of

Sluiten