Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

WET van 12 Juni 1952, houdende naturalisatie van Herbert Walter Aron en 21 anderen.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van Herbert Walter Aron en 21 anderen, die aan Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, met overlegging — wat betreft de in de artikelen 2 en 3 genoemden voor zoveel doenlijk — van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 December 1892 (Stb. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 December 1951 {Stb. 593);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan:

1°. Herbert Walter Aron, geboren te Altona thans Hamburg-Altona (Duitsland) 31 October 1889, marktkoopman, wonende te ’s-Gravenhage, provincie Zuidholland; 2°. Dorothea Bals, geboren te Saliet (Roemenië) 4 December 1904, secretaresse, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland; 3°. Jozef Chramik, geboren te Rydultowy (Polen) 9 Januari 1898, mijnwerker, wonende te Hoensbroek, provincie Limburg; 4°. Leonardus Engelbertus Cleiren, geboren te Woensdrecht (Noordbrabant) 23 October 1925, chauffeur, wonende te Woensdrecht, provincie Noordbrabant; 5°. Mathilde Eigner, geboren te St. Veit, Graz (Oostenrijk) 31 Maart 1908, dienstbode, wonende te Wassenaar, provincie Zuidholland;

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Bijl. Hand. II 51/52, 2537; Hand. II 51/52, bladz. 2383; B| jl. Hand. I 51/52, 2537; Hand. I 51/52, bladz. 910 t/m 911.

Sluiten