Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

WET van 12 Juni 1952 tot nadere wijziging der Kinderbijslagwet. (Herziening uitvoeringsorganisatie.)

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk ts gebleken, met name in verband met het tot stand brengen van een herziening van de uitvoeringsorganisatie der sociale verzekering, de Kinderbijslagwet nader te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

Artikel 1 der Kinderbijslagwet wordt gelezen als volgt:

„In deze wet wordt verstaan onder:

Onze Minister: Onze Minister, met de uitvoering van deze wet belast;

bedrijfsvereniging: een bedrijfsvereniging, als bedoeld in Hoofdstuk II van de Organisatiewet Sociale Verzekering;

Sociale Verzekeringsraad: de Sociale Verzekeringsraad, bedoeld in Hoofdstuk III van de Organisatiewet Sociale Verzekering.”.

Artikel II

Artikel 6 der Kinderbijslagwet wordt gelezen als volgt:

„Ingeval de arbeider in dienst is van een publiekrechtelijk lichaam, a lsmede in de gevallen, bedoeld in artikel 3, onder a, worden voor de toepassing van de artikelen 7, 8, 9, 11, 12, 25 en 28 de werkzaamheden geacht te worden verricht in een onderneming.”.

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

“ijl. Hand. II 49/50, 1679; «jl. Hand. II 50/51, 1679; Byl. Hand. II 51/52, 1679; Hand. II 51/52, bladz. 1307 t/m 1325, 1328 ™ '347, 1767 t/m 1777 en 1791; Bijl- Hand. I 51/52, 1679; Hand. I 51/52, bladz. 918 t/m 939.

Sluiten