Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van ongeschiktheid tot werken van arbeiders van die werkgever, ontstaan vóór de dag van diens overgang, voor rekening van de bedrijfsvereniging, welke het risico van hun verzekering droeg op de dag, waarop de ongeschiktheid tot werken is ontstaan.

2. De ziekengelduitkeringen, ingevolge artikel 55 verschuldigd terzake van ongeschiktheid tot werken van gewezen arbeiders van vorenbedoelde werkgever, ontstaan na de dag van diens overgang, komen voor rekening van de bedrijfsvereniging, waarbij deze arbeiders laatstelijk verzekerd waren.

Artikel 67

1. De bedrijfsvereniging is bevoegd, onder goedkeuring van Onze Minister, gehoord de Sociale Verzekeringsraad, te bepalen, dat aan bij haar verzekerde arbeiders hogere uitkeringen zullen worden gedaan dan deze wet vaststelt of over langere duur dan deze bepaalt of behalve het bij deze wet bepaalde ziekengeld andere uitkeringen zullen worden gedaan. Zodanige bepalingen worden in de Nederlandse Staatscourant openbaar gemaakt.

2. Op uitkeringen, voortvloeiende uit het bepaalde in het eerste lid, zijn de bepalingen dezer wet niet van toepassing.

Artikel 68

1. Bedrijfsverenigingen kunnen ten aanzien van zaken betreffende de uitvoering van deze wet een gemeenschappelijke regeling treffen, welke binnen 14 dagen na haar totstandkoming ter kennis wordt gebracht van de Sociale Verzekeringsraad.

2. Meent de Sociale Verzekeringsraad, dat de regeling in strijd is met de wet of het algemeen belang, zo geeft hij hiervan kennis aan Onze Minister.

Artikel 69

De Raad van Arbeid geeft overeenkomstig door Onze Minister te stellen regelen aan de bedrijfsverenigingen op haar verzoek gelegenheid om inzage en afschrift te nemen van de loonlijsten of stukken, welke de loonlijsten vervangen, welke de werkgever, aangesloten bij een bedrijfsvereniging, krachtens enige bepaling ener wettelijke ongevallenverzekering verplicht is aan te houden. Onze Minister kan bepalen, dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is, en het bedrag dier vergoeding vaststellen.

Artikel 70

1. Ter bestrijding van de kosten der verzekering heft de bedrijfsvereniging een premie, welke door haar op een percentage van het loon van de verzekerde wordt vastgesteld. Bij de berekening van het loon komt het loon, dat bij dezelfde werkgever voor dezelfde verzekerde meer heeft bedragen dan het bedrag, hetwelk verkregen wordt door vermenigvuldiging van veertien gulden met het aantal dagen, waarop de verzekerde in de betalingsperiode bij de werkgever

Sluiten