Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestrijden, als gezondheidsdienst erkennen. Daartoe moet de vereniging of stichting:

1. werkzaam zijn zonder oogmerk om winst te behalen; 2. een bestuur hebben, dat geacht kan worden een de leden en aangeslotenen vertegenwoordigend karakter te dragen;

3. zich onderwerpen aan het toezicht van Onze Minister volgens door hem te stellen regelen;

4. desgevraagd medewerking verlenen bij de uitoefening van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht met betrekking tot de tuberculose onder het rundvee volgens door Onze Minister te stellen regelen;

5. in zijn statuten het werkgebied nauwkeurig omschreven hebben; 6. in zijn statuten bepaald hebben, dat:

a. de statuten en algemeen geldende voorschriften zomede hun wijzigingen, alvorens van kracht te zijn, de goedkeuring behoeven van Onze Minister;

b. ieder lid of aangeslotene verplicht is tot stipte naleving van de statuten en voorschriften van de gezondheidsdienst;

c. ieder lid of aangeslotene bij niet nakoming van enig in de statuten, reglementen of bestuursbesluiten gegeven voorschrift een door het bestuur te bepalen boete verbeurt tot een maximum van f 1000,—;

d. van de besluiten van het bestuur tot verbeurdverklaring van een boete binnen één maand na dagtekening van de mededeling van zodanig besluit beroep open staat bij Onze Minister of bij een door deze aan te wijzen orgaan;

e. de begroting en de rekening en verantwoording jaarlijks worden vastgesteld en de goedkeuring van Onze Minister behoeven;

7. in één zijner reglementen opnemen:

a. voorschriften betreffende het onderzoek en de bestrijding van de tuberculose onder het rundvee als bedoeld in artikel 5;

b. de regelen, welke de dierenartsen bij het verrichten van de door de gezondheidsdienst voorgeschreven werkzaamheden hebben in acht te nemen;

8. voldoen aan andere door Onze Minister na overleg met de Stichting voor de Landbouw gestelde eisen.

Artikel 3

1. Onze Minister kan te allen tijde de erkenning van een gezondheidsdienst intrekken, wanneer blijkt dat de gezondheidsdienst niet meer aan de in artikel 2 gestelde eisen voldoet of zijn taak niet op zodanige wijze vervult als door het belang van de tuberculosebestrijding wordt geëist.

2. Onze Minister treft alsdan de noodzakelijke voorzieningen. 3. Een maatregel als bedoeld in dit artikel wordt niet genomen dan na overleg met de Stichting voor de Landbouw.

Sluiten