Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zakelijk is, zo nodigen zij de gemeenteraad uit tot die aanvulling, wijziging of intrekking over te gaan.

8. Voor zover medewerking hiertoe door de raad niet wordt verleend, kunnen Gedeputeerde Staten, burgemeester en wethouders gehoord, na verloop van zes maanden sedert de in het voorgaande lid vermelde uitnodiging, met Onze goedkeuring die besluiten aanvullen, wijzigen of intrekken.

Artikel 3

1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regelen worden gesteld betreffende:

a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand, een en ander ten aanzien van gebouwen en opstallen, die uit hoofde van hun bestemming in bijzondere mate blootstaan aan brandgevaar, dan wel in bijzondere mate brandgevaar opleveren voor personen of goederen;

b. de eisen inzake deugdelijkheid, normalisatie en standaardisatie, waaraan brandweer- en reddingsmaterieel hetwelk bestemd is om in de handel gebracht of afgeleverd te worden, moet voldoen.

2. Voorts kunnen bij algemene maatregel van bestuur, ter voorkoming van brandgevaar voor gebouwen of getimmerten, regelen worden gesteld betreffende de navolgende onderwerpen:

le het verrichten of doen verrichten van loodgieterswerkzaamheden;

2e het oprichten of doen oprichten van inrichtingen, niet vallende onder de bepalingen der Hinderwet en naar Ons oordeel brandgevaar opleverende voor gebouwen of getimmerten, welke om hun kunstwaarde, geschiedkundig belang of bestemming bijzondere bescherming tegen dat gevaar behoeven;

3e het treffen van voorzorgsmaatregelen met betrekking tot zodanige gebouwen of getimmerten en, voorzover dit naar Ons oordeel redelijkerwijs niet in voldoende mate geschieden kan, ook met betrekking tot zodanige inrichtingen.

3. Voor verrichtingen, welke krachtens een algemene maatregel v an bestuur als bedoeld in de vorige leden worden gedaan, kunnen overeenkomstig door Ons te stellen regelen vergoedingen in rekening worden gebracht aan degene, te wiens behoeve die verrichtingen geschieden. Deze vergoedingen worden niet in rekening gebracht aan Publiekrechtelijke lichamen.

Artikel 4

Gedeputeerde Staten winnen, alvorens de hun bij artikel 1, leden 3 en 3, en artikel 2, leden 2, 3 en 7 toegekende bevoegdheden uit te oefenen, het advies in van de inspectie, bedoeld in artikel 5.

Sluiten