Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de betrokken advocaat hoger beroep worden ingesteld bij het hof van discipline, indien de straf van schrapping van het tableau, die van schorsing in de uitoefening van de praktijk of die van berisping is opgelegd.

2. Van alle beslissingen van de raad kan voorts binnen dezelfde termijn hoger beroep worden ingesteld door de deken der Nederlandse orde van advocaten. Hij kan zich vooraf de stukken doen overleggen. Hij kan bij de uitoefening van deze bevoegdheden zich door een lid van de algemene raad doen vervangen.

3. Het beroep wordt ingesteld bij met redenen omklede memorie, in tweevoud in te dienen bij de griffier van het hof van discipline en vergezeld van een afschrift van de beslissing waarvan beroep. De griffier geeft van de instelling van het beroep onverwijld kennis aan de betrokken raad.

4. De leden van het hof van discipline kunnen zich verschonen en kunnen worden gewraakt, indien er te hunnen aanzien feiten of omstandigheden bestaan, waardoor in het algemeen de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. De bepalingen van de artikelen 512—524 van het Wetboek van Strafvordering zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 57

1. Het hof van discipline beslist niet dan na verhoor of behoorlijke oproeping van de betrokken advocaat, van de deken der Nederlandse orde van advocaten, zo deze hoger beroep heeft ingesteld, en van de klager. De betrokken advocaat is bevoegd, zich bij de behandeling van een klacht door een advocaat te doen bijstaan.

2. Op de behandeling in hoger beroep zijn het derde tot en met het laatste lid van artikel 49 van overeenkomstige toepassing.

3. Het hof van discipline kan de raad, die de beslissing in eerste aanleg heeft gegeven, uitnodigen nadere inlichtingen te verschaffen.

4. Indien alleen de betrokken advocaat hoger beroep heeft ingesteld, kan het hof van discipline slechts met eenparigheid van stemmen de opgelegde straf verzwaren.

5. De beslissing van het hof van discipline is met redenen omkleed.

Artikel 58

De griffier van het hof van discipline zendt van de beslissing onverwijld afschrift:

a. aan de betrokken advocaat; b. aan de raad, die de zaak in eerste aanleg heeft behandeld; c. indien beslist werd naar aanleiding van een klacht, aan de klager; d. indien beslist werd op een hoger beroep van de deken der Nederlandse orde van advocaten, aan deze.

Sluiten