Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 59

1. De straffen van schorsing in de uitoefening van de praktijk en van schrapping van het tableau worden, zodra de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan, door de secretaris van de raad medegedeeld aan de rechtbank, bij welke de advocaat is ingeschreven.

2. Openbaarmaking als bedoeld in artikel 48, tweede lid, indien hiertoe bij de beslissing wordt besloten, geschiedt niet voordat de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.

3. De secretaris van de raad draagt zorg voor de openbaarmaking.

Artikel 60

1. De door Ons benoemde leden en plaatsvervangende leden ontvangen reis- en verblijfkosten en een door Onze Minister vast te stellen vacatiegeld uit ’s Rijks kas.

2. De leden-advocaten en plaatsvervangende leden-advocaten en de griffier ontvangen vergoeding van reis- en verblijfkosten van de Nederlandse orde. De griffier ontvangt bovendien een vergoeding van de Nederlandse orde, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene raad.

3. De overige kosten van het hof van discipline komen ten laste van de Nederlandse orde.

§ 5. Van de procureurs

Artikel 61

1. De procureurs worden ingeschreven bij de rechtbank van het arrondissement, waarin hun kantoor is gevestigd.

2. De inschrijving geldt als toelating bij de rechterlijke colleges, ] n het arrondissement gevestigd. Een procureur kan niet gelijktijdig ook bij een rechterlijk college buiten het arrondissement zijn ingeschreven.

Artikel 62

1. Ieder, die aan een Rijks- of daarmede gelijkgestelde Nederlandse Universiteit heeft verkregen:

hetzij de graad van doctor in de rechtswetenschap, hetzij de graad van doctor in de rechtsgeleerdheid of de hoedanigheid van meester in de rechten, mits deze graad of deze hoedanigheid verkregen is op grond van het afleggen van een examen in het Nederlands burgerlijk- en handelsrecht, staatsrecht en strafrecht, en de Nederlandse of de Indonesische nationaliteit bezit, is bevoegd aan de voorzitter van de rechtbank schriftelijk inschrijving als procureur te verzoeken.

Bij het verzoek worden de nodige stukken tot staving van de Nederlandse of de Indonesische nationaliteit overgelegd.

2. De griffier zendt onverwijld afschrift van het verzoek, alsmede de bijlagen, aan de raad.

Sluiten