Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. De kosten komen ten laste van de provincie of provinciën, tenzij de rechter in de omstandigheden van het geding termen vindt om de kosten geheel of voor een deel te compenseren, behoudens dat de kosten geheel door de verzoeker worden gedragen, indien hem niet meer wordt toegewezen dan Gedeputeerde Staten hebben aangeboden.

7. Ook vóórdat omtrent de schadevergoeding overeenstemming is verkregen of uitspraak gedaan is, kan tot de uitvoering van de in de voorgaande artikelen bedoelde maatregelen worden overgegaan.

Artikel 8

1. De kosten van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde maatregelen en de daaruit voortvloeiende schadeloosstellingen, alsmede de kosten bedoeld in de artikelen 4, vijfde lid, en 5, zesde lid, komen voor drievierde gedeelte ten laste van het Rijk en voor een vierde gedeelte ten laste van de betrokken provincie of provinciën.

Voor zover deze kosten een gevolg zijn van maatregelen, welke twee of meer provinciën betreffen, komt het vierde gedeelte als bovenbedoeld te hunnen laste in een onderlinge verhouding, welke onder Onze goedkeuring bij gemeenschappelijk besluit van de Staten dier provinciën zal worden bepaald.

Indien hieromtrent door de provinciën geen overeenstemming wordt bereikt, zal de verdeling der bijdragen door Ons, de Raad van State gehoord, worden bepaald.

2. In de kosten bedoeld in het eerste lid zijn niet begrepen die, welke voortvloeien uit de werkzaamheden van besturen en ambtenaren van de betreffende instellingen en van personen met de zorg voor de waterstaat belast, noch die, voortvloeiende uit de beschikbaarstelling van het materieel van die instellingen en personen. Deze kosten komen geheel ten laste van de daarbij betrokken instellingen of personen.

3. Het deel der kosten, hetwelk ten laste komt van de provinciën, kan door de Staten onder Onze goedkeuring, op voordracht van Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken, geheel of ten dele worden gebracht ten laste van publiekrechtelijke lichamen als zodanig andere dan het Rijk alsmede ten laste van belanghebbenden ten aanzien van niet voor de publieke dienst bestemde onroerende goederen.

4. Onder de kosten, in dit artikel bedoeld, worden verstaan de kosten na aftrek van de baten, welke uit de betreffende maatregel voortvloeien.

Artikel 9

1. Het besluit der Staten, bedoeld in artikel 8 derde lid wordt voorzoveel het strekt tot het brengen van een deel der kosten ten laste van belanghebbenden als in dat lid bedoeld gelijkgesteld met een provinciale belastingverordening, met dien verstande, dat artikel 126 septies der provinciale wet niet van toepassing is.

Sluiten