Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

BESLUIT van 25 Juni 1952 tot wijziging van het Vlees- en Vleeswarenbesluit (Stb. 1938, 865).

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid van 12 Mei 1952, No 6749, Afdeling Volksgezondheid I;

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Warenwet ( Stb. 1935, No 793) en op artikel 2 der Vleeskeuringswet (Stb. 1919, No 524);

Gezien het advies van de Commissie, bedoeld in artikel 17 der Warenwet (Stb. 1935, No 793);

De Raad van State gehoord (advies van 10 Juni 1952, No 56);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, d.d. 21 Juni 1952, No 8844, afdeling Volksgezondheid I;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

In het Vlees- en Vleeswarenbesluit (Stb. 1938, No 865) worden de volgende wijzigingen aangebracht:

I

In artikel 4, onder 1 wordt na „(saccharose)” ingevoegd „glucose,”, wordt in plaats van „onschadelijk natriumcitraat of natriumphosphaat (voorzover afkomstig van bloed, waaraan een dezer laatste stoffen ter voorkoming van stolling was toegevoegd)” gelezen „natriumcitraat (voorzover afkomstig van bloed, waaraan deze stof ter voorkoming van stolling was toegevoegd), phosphaten van kalium en natrium tot een hoeveelheid van ten hoogste 0,5 procent, 1-glutaminezuur of het natriumzout hiervan”.

II

Na artikel 4 wordt een nieuw artikel, 4a, ingevoegd, luidende:

„Artikel 4a.

1. In percelen, waarin zich ruimten bevinden, bestemd voor de bereiding, verpakking of behandeling van vleeswaren, mag natrium-

Sluiten