is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1952, no. 301-400, 01-01-1952

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nitriet niet als zodanig of vermengd met andere stoffen aanwezig zijn, behoudens als bestanddeel van een mengsel van natriumchloride (keukenzout) en ten hoogste 0,6 procent natriumnitriei, dat voorzien is van een opschrift, vermeldende de procentische samenstelling, de gebruiksaanwijzing en de naam van de fabrikant.

2. De directeur van de keuringsdienst van waren voor het gebied, waarin het perceel is gelegen, kan schriftelijk ontheffing van het voorschrift, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, verlenen.

3. Aan de ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden, welke kunnen worden gewijzigd en aangevuld; de ontheffing kan te allen tijde worden ingetrokken. De wijziging en aanvulling der voorwaarden en de intrekking der ontheffing, zomede een weigering tot het verlenen van een ontheffing zijn met redenen omkleed.

4. Degene, aan wie een ontheffing is geweigerd, wiens ontheffing wordt ingetrokken of die zich met de aan een ontheffing verbonden voorwaarden of met een wijziging of aanvulling der voorwaarden niet kan verenigen, kan binnen veertien dagen na dagtekening van de weigering, de intrekking of de wijziging of aanvulling der voorwaarden in beroep komen bij onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Hangende dit beroep blijft de beslissing van de directeur van de keuringsdienst van waren van kracht".

III

Na artikel 7 wordt een nieuw artikel, la, ingevoegd, luidende:

„Artikel 7a.

De voorwerpen, waarin vleeswaren in geen grotere hoeveelheid dan 1,5 kg zijn vervat — bij worst met uitzondering van de darm of het ter vervanging van darmen gebruikte daarop gelijkende materiaal — alsmede de omhulsels dier voorwerpen, moeten, voorzover zij bestemd of geschikt zijn om met de inhoud aan de verbruiker te worden afgeleverd, aan de buitenzijde zijn voorzien van een aanduiding, aangevende in duidelijk leesbare letters de naam, welke de waar ingevolge de bepalingen van dit besluit moet of mag dragen. Deze naam moet uit letters bestaan, die een hoogte hebben van ten minste 4nim (0,004 m) bij een lijndikte van ten minste 0,5 mm (0,0005 m) en mag niet door vegen zijn uit te wissen”.

IV

Aan artikel 8 wordt toegevoegd „Fijnverdeelde beenderen en fijnverdeeld kraakbeen mogen voor de bereiding niet worden gebruikt. •

V

Artikel 15 wordt gelezen als volgt:

„Artikel 15

Dit besluit kan worden aangehaald onder de naam „Vlees- en Vleeswarenbesluit (Warenwet)”.”.