Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

delingen en bijdragen geen op geld waardeerbare aanspraak wordt ontleend, alsmede kerkelijke belastingen.

(4) Wordt de verzoeker vermoedelijk in de inkomstenbelasting aangeslagen, dan wordt het verzoek niet ingewilligd.

II

In het eerste lid van artikel 15 en het vierde lid van artikel 16 worden de woorden „beslissing, bedoeld in de artikelen 13, 14”, vervangen door: beslissing, bedoeld in de artikelen 13, 14 en 14a.

III

In het eerste lid van artikel 16 worden de woorden „beslissing, bedoeld in de artikelen 8a, 13 en 14”, vervangen door: beslissing, bedoeld in de artikelen 8a, 13, 14 en 14a.

IV

In artikel 25 worden de woorden „verzoek ingevolge artikel 8a, artikel 13 of artikel 14”, vervangen door: verzoek ingevolge artikel 8a, artikel 13, artikel 14 of artikel 14a.

Artikel 3

In het Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942 worden de volgende wijzigingen gebracht. Zij vinden toepassing met ingang van het jaar waartoe 1 Januari 1952 behoort.

I

De punt aan het slot van het eerste lid van artikel 6 wordt vervangen door: en met de op de voet van artikel 16a af te trekken giften.

II

Met vervanging van het bestaande opschrift boven artikel 16 door een nieuw, luidende:

F. Aftrek van verlies en van giften.

wordt na artikel 16 een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 16a

(1) Aftrekbaar zijn door een belastingplichtige, vallende onder artikel 2, lid 1, gedane giften aan hier te lande gevestigde kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen. De giften moeten met schriftelijke bewijsstukken worden aangetoond.

(2) Voor de in lid 1 bedoelde aftrek komen giften slechts in aanmerking indien en voor zover zij in totaal één ten honderd van de winst, nadat die winst is verminderd met het nog onverrekende

Sluiten