Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

No. 397

BESLUIT van 5 Juli 1952 tot nadere wijziging van het Indelingsbesluit 1948 industriële ongevallenverzekering (Stb. / 508).

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 21 Mei 1952, No. 2602, Afdeling Sociale Verzekering;

Gelet op artikel 29, eerste lid, der Ongevallenwet 1921;

De Raad van State gehoord (advies van 10 Juni 1952, No. 57);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 28 Juni 1952, No. 3399, Afdeling Sociale Verzekering;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

Te rekenen van 15 October 1951 wórdt aan de in artikel 4 van het Indelingsbesluit 1948 industriële ongevallenverzekering opgenomen lijst tot indeling der bedrijven in gevarenklassen na volgnummer 493 III toegevoegd:

„493IV Arts, tandarts of veearts (het uitoefenen van het vrije beroep van) .......................................... 5.”

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die der dagtekening van het Staatsblad, waarin het is geplaatst.

Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 5 Juli 1952.

JULIANA.

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid a.i.,

W. DREES.

Uitgegeven de vijf en twintigste Juli 1952.

De Minister van Justitie, H. MULDERIJE.

Sluiten