Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

later huwelijk is ontbonden. Zou haar echter terzake van het latere huwelijk eveneens uitkering toekomen, dan wordt slechts die uitkering toegekend, welke voor haar het voordeligste is.

3. Wanneer de aanvrage tot toekenning van de vorige uitkering niet is ontvangen binnen twee jaren na de ontbinding van het latere huwelijk, gaat het recht op uitbetaling van de uitkering in met de dag, waarop de aanvrage is ingekomen.

Artikel 58

1. Behalve in het geval, bedoeld in artikel 57, eerste lid, vervalt de uitkering, wanneer gedurende vijf achtereenvolgende jaren inning achterwege is gebleven.

2. In bijzondere gevallen kan een krachtens het eerste lid vervallen uitkering door Onze Minister van Binnenlandse Zaken met ingang van een door deze te bepalen dag opnieuw worden toegekend.

HOOFDSTUK VI

De aanvraag en de toekenning van uitkeringen

Artikel 59

1. Degene, die op grond van deze titel aanspraak heeft op een uitkering, of diens vertegenwoordiger richt tot het verkrijgen daarvan een schriftelijke aanvrage tot Onze Minister van Binnenlandse Zaken.

2. Evenzo wordt een schriftelijke aanvrage ingediend in de gevallen, bedoeld in de artikelen 36 en 38.

Artikel 60

1. Omtrent elke aanvrage neemt Onze Minister van Binnenlandse Zaken een met redenen omklede beslissing. Een zodanige beslissing kan Onze Minister ook nemen in gevallen, waarin geen aanvrage voor een uitkering is ingediend.

2. Een inzake een uitkering genomen beslissing kan Onze Minister van Binnenlandse Zaken ambtshalve herzien. Herziening in het nadeel van de bij die beslissing betrokkene kan echter alleen plaats hebben op grond van gebleken onjuistheid van aan die beslissing ten grondslag liggende gegevens.

3. Voor zover een in de beide vorige leden bedoelde beslissing betreft de toekenning van een uitkering, wordt daarin in elk geval melding gemaakt van de gronden, waarop de uitkering wordt verleend, de artikelen der wet, welke daarbij toepassing hebben gevonden en de grondslag, waarnaar de uitkering is berekend.

Artikel 61

1. Geen uitkering wegens invaliditeit wordt verleend of gewijzigd, zonder dat over het ontstaan, de aard en de gevolgen van de verwonding, verminking, ziekten of gebreken, welke recht geven op uitkering,

Sluiten