Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. conserverend werkende stoffen, welke organisch gebonden halogeen bevatten;

de directeur van de keuringsdienst van waren kan van deze bepaling ontheffing verlenen met inachtneming van het bepaalde in artikel 12;”.

II

In artikel 1, tweede lid, onder a, wordt tussen „zijn” en „niet” ingevoegd „met uitzondering van die, vermeld onder c en d,” en wordt in plaats van „van Sociale Zaken” gelezen „ , met de uitvoering van dit besluit belast,”.

III

In artikel 1, tweede lid, onder b, wordt de aanhef gelezen als volgt:'

„De directeur van de keuringsdienst kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 12, toestemming verlenen:”.

IV

In artikel 1, derde lid, vervallen de woorden „anders dan in dichte, gesloten metaal-, glas-, aardewerk- of houtverpakking”.

V

Na artikel 1 wordt een nieuw artikel, 1 bis, ingevoegd, luidende: „Artikel 1 bis.

Conserverend werkende stoffen, welke organisch gebonden halogeen bevatten, mogen niet worden afgeleverd, of vervoerd met de kennelijke bedoeling om te worden afgeleverd, aan bedrijven, waar eet- en drinkwaren worden bereid, tenzij deze bedrijven in het bezit zijn van de in artikel 1, eerste lid, onder d, 2°, bedoelde ontheffing.”.

VI

In artikel 2 wordt in plaats van „mag” gelezen „mogen” en wordt in plaats van „dat verontreiniging voldoende wordt voorkomen” gelezen „dat verontreiniging wordt voorkomen en bederf wordt tegengegaan”.

VII

Artikel 4 wordt gelezen als volgt:

„Artikel 4.

Eenden- of ganzeneieren of producten, bestaande uit of samengesteld met de gehele of gedeeltelijke inhoud van eenden- of ganzeneieren, mogen niet worden gebruikt bij de bereiding van waren, noch aanwezig zijn in percelen, waar waren worden bereid, tenzij de eieren of producten krachtens het Eierenbesluit (Warenwet) als gepasteu-

Sluiten