Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

No. 492

BESLUIT van 8 October 1952 ter uitvoering van de artikelen 25b, lid 4, en 98 der Kinderbijslagwet. (Besluit voorschriften Kinderbijslaglijsten.)

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid d.d. 23 Augustus 1952, No. 4785, Afdeling Sociale Verzekering;

Gelet op de artikelen 25 b, lid 4, en 98 der Kinderbijslagwet;

De Raad van State gehoord (advies van 23 September 1952, No. 41);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 1 October 1952, No. 5490, Afdeling Sociale Verzekering;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

1. Elke bedrijfsvereniging doet vóór 1 October 1952 aan de werkgevers, die op 1 Januari 1953 voor de uitvoering der kinderbijslagverzekering bij haar zijn aangesloten, een voldoend aantal aanvraagformulieren ter verkrijging van driemaandelijkse kinderbijslaglijsten, geldende voor een of meer kalenderkwartalen van het kalenderjaar 1953, toekomen.

2. Ten aanzien van degene, die op 1 Januari 1953 niet, doch nadien wel als werkgever bij een bedrijfsvereniging is aangesloten voor de uitvoering van de kinderbijslagverzekering, vindt het bepaalde; in het eerste lid overeenkomstige toepassing, zodra hij als werkgever bij die bedrijfsvereniging is aangesloten.

3. De modellen van het aanvraagformulier en van de kinderbijslaglijst yorden vastgesteld door Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Artikel 2

1. De werkgever reikt op de eerste werkdag na 1 October 1952 aan iedere in zijn dienst zijnde arbeider, ten aanzien van wie aannemelijk is, dat hij ingevolge de Kinderbijslagwet aanspraak zal kunnen maken op kinderbijslag over een of meer kwartalen van het

Sluiten