Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. kennis van de lettertypen, die in het grafische bedrijf worden gebruikt; 3. kennis van de papierformaten en de cartonformaten; 4. kennis van de genormaliseerde correctietekens;

5. kennis van het vlakdruk-, het hoogdruk- en het lintdrukprocédé met inbegrip van alle voorbereidingen daarvoor, voor zover het een en ander kan worden uitgevoerd met kantoordrukmachines;

B. Practijk:

1. vaardigheid in het toepassen van de genormaliseerde correctietekens;

2. a. het kunnen maken van een kostprijsberekening aan de hand van een daartoe verstrekt schema, eventueel aangevuld met speciale gegevens;

b. het kunnen inrichten van een eenvoudige kostprijsadministratie voor een kantoordrukbedrijf.

Artikel 9

1. Het voldoen aan de in het vorige artikel vermelde eisen kan blijken uit het bezit van:

a. hetzij het diploma „Vakbekwaamheid Kantoordrukker”, afgegeven door de Stichting Kantoordrukinrichtingen, mits dit de handtekening draagt van de gecommitteerde van Onze Minister;

b. hetzij een ander door Onze Minister aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan deze bij de aanwijzing kan bepalen, dat het de handtekening van zijn gecommitteerde moet dragen;

c. hetzij een door Onze Minister ter zake afgegeven verklaring.

2. Van een aanwijzing, als in het vorige lid, onder b, bedoeld, geschiedt mededeling in de Nederlandse Staatscourant.

Artikel 10

De minimum-eisen van vakbekwaamheid, bedoeld in artikel 3 der wet, omvatten voor het lichtcopieerbedrijf:

1. kennis van de beginselen van de documentfotografie, alsmede enige kennis omtrent de verschillende procédé’s en methoden op dit gebied;

2. kennis van de verschillende procédé’s en methoden op het gebied van het lichtcopieerbedrijf, alsmede het kunnen bepalen, welke methode het meest in aanmerking komt voor het doel, waarvoor de te maken afdruk zal worden gebruikt;

3. kennis van de verschillende lichtdruk- en halogeenzilvermaterialen, alsmede van de belichting hiervan; 4. kennis van de nabehandeling en afwerking van lichtdrukken en fotocopieën;

Sluiten