is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1952, no. 401-500, 01-01-1952

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

No. 496

BESLUIT van 9 October 1952, houdende regelen met betrekking tot het sluiten van verbintenissen bij het reserve-personeel der Koninklijke Landmacht. (Besluit verbintenissen reserve-personeel beneden de rang van tweede-luitenant Landmacht.)

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Oorlog van 7 October 1952, Directoraat Personeel, Afdeling Rechtstoestand, nr 330915;

Gelet op de Wet voor het reserve-personeel der landmacht 1905, de Militaire Ambtenarenwet 1931 en het Reglement voor de militaire ambtenaren der Koninklijke Landmacht;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

1. In dit besluit wordt verstaan onder:

a. „Minister”: Onze Minister van Oorlog; h. „verbintenis”: een verbintenis als bedoeld in artikel 2; c. „militair”: degene, die een verbintenis als bedoeld in artikel 2 heeft gesloten.

2. In dit besluit wordt onder Koninklijke Landmacht de Luchtmacht mede begrepen.

Artikel 2

Zij, die wensen te worden aangesteld bij de Koninklijke Landmacht in een rang beneden de rang van tweede-luitenant of in de stand van soldaat, kunnen — onverminderd de andere mogelijkheden, welke daarvoor bestaan —, naar de regelen en onder de voorwaarden in dit besluit gesteld, worden toegelaten tot het sluiten van een verbintenis bij het reserve-personeel der Koninklijke Landmacht.

Artikel 3

1. Een verbintenis wordt gesloten voor de duur van ten minste een jaar en ten hoogste acht jaren.

2. Een verbintenis wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van een jaar verlengd, tenzij Onze Minister of een door deze aan te wijzen autoriteit dan wel de militair ten minste een maand voor het